Air Wick Essential Oils Liquid Electrical Plug In Refill Smooth Satin & Moon Lily 19 ml

Air Wick Essential Oils Liquid Electrical Plug In Refill Smooth Satin & Moon Lily 19 ml
4,29
4,29/Kus

Product Description

Marketing produktu

Až 100 dní vône *
* Pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni intenzity parfumu.

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
Recyklujte iba prázdny obal.
Air Wick je ochranná známka.

Product Information

Logá tretích strán

Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v EU

Preparation and Storage

Príprava a použitie

Návod na použitie. Používajte iba s elektrickými strojčekmi Air Wick.
1. Odskrutkujte uzáver náplne.
2. Náhradnú náplň držte vo zvislej polohe a vložte hlboko do spodnej časti strojčeku, kým nebudete počuť cvaknutie.
3. Vložte strojček s náplňou do elektrickej zásuvky.
4. Pre zmenu intenzity uvoľňovania vône, otočte koliesko na vrchnej strane strojčeku. Najväčšia značka = max. nastavenie.
5. Pre výmenu náplne, odpojte strojček z elektrickej siete a opatrne vytiahnite náplň smerom dolu.

Name and Address

Adresa distribútora

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Vrátiť

RB (Hygiene Home) Slovakia, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Packaging

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 19

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Warning Hazard
Pozor

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja - Jemný satén a mesačná ľalia.
PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÝ TEXT - UCHOVAJTE HO DO BUDÚCNOSTI. VŽDY PRED VYBERANÍM ALEBO VKLADANÍM NÁHRADNEJ NÁPLNE VYBERTE STROJČEK Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY. NEUMIESTŇUJTE V OBLASTI, KDE MÔŽE BYŤ DIFUZÉR NÁCHYLNÝ NA NÁRAZY. Nepoužívajte s predlžovacími káblami ani viacnásobnými adaptérmi. Len na vnútorné použitie. UCHOVÁVAJTE VO VZPRIAMENEJ POLOHE. Neobsluhujte mokrými rukami ani pomocou kovových predmetov. Nepoužívajte nepretržite - zásuvku na noc vypínajte. Počas používania nechajte 50 cm priestoru nad a okolo difuzéra. Neblokujte prúdenie vzduchu z jednotky. Nepoužívajte v malých uzavretých priestoroch pre domáce zvieratá bez dostatočného vetrania. Neumiestňujte v blízkosti zdroja tepla ani na priamom slnečnom žiarení. Neklaďte na leštené, lakované alebo plastové povrchy. LEN NA POUŽITIE DOSPELÝMI. Zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.
POZOR. Obsahuje: linalool; 3-fenyl-2-hexylpropenál; citrál; benzyl-2-hydroxybenzoát; izoeugenol; (E)-3-fenylpropenál. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 3-(4-izobutyl-2-metylfenyl)propanál; 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón; (+)-limonén; 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; kumarín; alyl-3-cyklohexylpropanoát; 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here