Air Wick Freshmatic Automatic Spray Gadget & Refill Merry Berry 250 ml

Air Wick Freshmatic Automatic Spray Gadget & Refill Merry Berry 250 ml

This product is unavailable

This product is unavailable

Product Description

Marketing produktu

Automaticky uvoľňuje dávky sviežej vône, takže váš domov bude vždy voňať prívetivo.

Automaticky uvoľňuje dávky vône a zachováva stálu hladinu sviežosti vo vašej domácnosti.

Marketing značky

Vyberte si zo širokej ponuky náplní Air Wick a obohaťte svoj domov a náladu o vaše obľúbené vône až na 60 dní! *
* pri nastavení nízkej intenzity

Ďalšie informácie

Likvidácia: podľa miestnych predpisov. Vyberte batérie. Prázdnu nádobu na aerosól zlikvidujte alebo recyklujte. Automatické zariadenie zahoďte do príslušnej nádoby na recykláciu. Upozornenie pre elektrozariadenie: Žiadne elektrozariadenie nesmie byť vyhodené do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je predať takto označený odpad na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Recyklujte len prázdny obal.

Product Information

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Pôvod

Strojček vyrobený v Číne, náplň v UK

Preparation and Storage

Príprava a použitie

Podrobne si prečítajte návod na použite.
Majte difuzér natočený smerom od vašej tváre po celú dobu používania.

Name and Address

Adresa distribútora

RB (Hygiene Home) Slovakia spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Vrátiť

RB (Hygiene Home) Slovakia spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Packaging

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 250

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Flammable Hazard
Nebezpečenstvo

Air Wick Freshmatic. Difuzér a náplň do osviežovača vzduchu - Vôňa zimného ovocia.
Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Obsahuje limonén; 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl) but-2-én-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽITIE: POZORNE si prečítajte - uchovajte v prípade budúceho použitia. Toto zariadenie je napájané batériami. Zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zníženým fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Používajte len podľa pokynov. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ A ZVIERAT. Používajte v dobre vetrateľných priestoroch. VYPNITE ČASOVAČ PRED VLOŽENÍM NÁPLNE. Prečítajte si a dodržujte bezpečnostné pokyny pre použitie na aerosólovej náplni. Používajte len náplne Air Wick. Použite iba alkalické batérie, ktoré nie je možné dobíjať. Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené a zarovnajte svorky (+) a (-). Ak batérie vytečú, okamžite ich vytiahnite a odstráňte nečistoty. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, batérie vyberte. Ak idete preč na dlhšie ako týždeň, zariadenie vypnite. ČO NEROBIŤ: Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdroja tepla, otvoreného plameňa, akéhokoľvek elektrického zariadenia alebo na priame slnečné svetlo (nad 50 °C). Nemiešajte použité batérie, batérie rôznych značiek alebo rôznych druhov. Nevystavujte batérie vode, ohňu ani vysokým teplotám. Neskratujte. Nepokúšajte sa dobíjať batérie.
Používajte iba podľa návodu. Nevdychujte aerosóly. Používajte v dobre vetraných priestoroch. Extrémne teploty môžu nastať v motorových vozidlách a v blízkosti rúr a krbov. Klzký na tvrdých povrchoch. ZARIADENIE UMIESTNITE NAD ÚROVEŇ OČÍ (ASPOŇ 2 m OD PODLAHY).
Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here