Air Wick Freshmatic Essential Oils Automatic Spray Gadget & Refill Freesia & Jasmine 250 ml

Air Wick Freshmatic Essential Oils Automatic Spray Gadget & Refill Freesia & Jasmine 250 ml
9,99
39,96/l

Product Description

Marketing produktu

Automaticky uvoľňuje dávky sviežej vône, takže váš domov bude vždy voňať prívetivo.

Automaticky uvoľňuje dávky vône a zachováva stálu hladinu sviežosti vo vašej domácnosti.

Biele kvety frézie
Zachytí ľahkú vôňu čerstvo rezaných bielych kvetov, frézie a francúzskeho jazmínu až do konca s nádychom zeleného jablka.

Marketing značky

Vyberte si zo širokej ponuky náplní Air Wick a obohaťte svoj domov a náladu o vaše obľúbené vône až na 60 dní!*
*pri nastavení nízkej intenzity

Difuzér a náplň do osviežovača vzduchu - Biele kvety frézie.

Product Information

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita

Pôvod

Zariadenie vyrobené v Číne, náplň v UK

Preparation and Storage

Príprava a použitie

Podrobne si prečítajte návod na použite.
Majte difuzér natočený smerom od vašej tváre po celú dobu používania.

Podrobne si prečítajte návod na použitie a pokyny pre bezpečné používanie pred použitím výrobku. Pred vložením aerosólu do difuzéra sa presvedčte, či je difuzér vypnutý: nastavenie "OFF" (kontrolné kolečko otočené úplne vľavo). Majte difuzér natočený smerom od vašej tváre po celú dobu používania. Po zapnutí difuzéra dôjde po 15 sekundách k automatickému uvoľneniu vône. Umiestnite difuzér minimálne do výšky 2 metre od podlahy.

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Name and Address

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com

Packaging

Recyklovanie Ďalší text

Upozornenie pre elektrozariadenie: Žiadne elektrozariadenie nesmie byť vyhodené do komunálneho odpadu. Tento symbol na produkte alebo balení označuje výrobok, ktorý nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je predať takto označený odpad na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, Pred likvidáciou výrobku vyberte batérie a odovzdajte ich k spätnému odberu predajcovi. Táto batéria je recyklovateľná. Prosím, vráťte použité batérie k recyklácii

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 250

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Safety Information

Flammable Hazard
Nebezpečenstvo

Air Wick Freshmatic. Difuzér a náplň do osviežovača vzduchu - Biele kvety frézie.
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Obsahuje geraniol, citronelol. Môže vyvolať alergickú reakciu. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Tento spotrebič NIE JE VHODNÝ na používanie osobami so zníženou telesnou aktivitou, zníženými zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli zaškolené na používanie prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa nebudú hrať so spotrebičom. Zabráňte úmyselnej inhalácii. Úmyselná inhalácia prípravku môže byť zdraviu škodlivá až smrteľná. Nestriekať na potraviny, tkaniny, povrchy. Zabráňte kontaktu s očami. Používajte len na dobre vetranom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok požívať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pred použitím si prečítajte etiketu. Extrémne teploty sa môžu vyskytnúť v motoroch áut a v blízkosti kachieľ alebo krbov. Nestriekajte na elektrické kachle, zdroje tepla a elektrické zariadenia. Uchovávajte mimo dosahu plameňa, sviečok, cigariet, zdrojov vznietenia, zdrojov tepla, akýchkoľvek elektrických zariadení, ako je televízor apod. V prípade, že budete dlhšie ako týždeň mimo domova, vypnite strojček otočením kontrolného kolečka úplne vľavo na zadnej strane (toto vymaže nastavenie intenzity vône). Počas používania výrobku nestrkajte do strojčeka prsty ani iné predmety. V miestnostiach, ako je zimná záhrada / skleník, môžu byť vysoké teploty.
Dodržujte inštrukcie na obale: Tento výrobok obsahuje batérie. POZOR na správnu polaritu (+/-). Batérie nenabíjať, neotvárať a nehádzať do ohňa. Nekombinujte nové a staré batérie, rôzne typy a značky: mohlo by dôjsť k explózii, vytečeniu a poškodeniu prístroja. Batérie, ktoré sú priložené k výrobku, obsahujú 0 % ortuti, 0 % olova, 0 % kadmia. Používajte iba alkalické batérie.

Using Product Information

While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.

If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.

Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.

This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.

Tesco © Copyright 2020

Trolley

Products you add to your trolley will appear here