Cillit Bang Power & Fresh Breezy Levander Garden tuhý WC blok 2 x 40 g

Cillit Bang Power & Fresh Breezy Levander Garden tuhý WC blok 2 x 40 g

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Tuhý WC blok - Breezy Levander Garden

Zloženie

30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 % alifatické uhľovodíky, Parfum, Geraniol, Linalool, Citral, Coumarin, Alpha-isomethyl ionone

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: 1. Uvoľnite prvý blok rozrezaním obalu pozdĺž bodkovanej čiary. Zachovajte priestor druhého bloku uzavretý, kým ho nezačnete používať. 2. Pripevnite pod okraj záchodovej misky na miesto, kde je prietok vody najväčší. 3. Keď sa spotrebovala, jednoducho vyhoďte jednotku do odpadu a nahraďte ju novou.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
Tel. +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu na miesto určené obcou na ukladanie odpadu, Obal likvidujte do triedeného odpadu

Počet jednotiek

Počet jednotiek - 2

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 40

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO

Cillit Bang Power & Fresh Breezy Levander Garden tuhý WC blok

Starostlivo si prosím preštudujte vnútornej strany štítku, kde nájdete výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenie (H a P vety).

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nebezpečné zložky: kyseliny dihydroxy-C14-C16-alkán-a C14-16-alkén-sulfónové, sodné soli; nátrium-dodecylbenzénsulfonát. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje cineol; 2-metylundekanál; geraniol; hexyl-2-hydroxybenzoát; 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; dodekanál; citrál. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu