Air Wick Life Scents Duo tekutá náplň do elektrického prístroja svieži ostrov 2 x 19 ml

Air Wick Life Scents Duo tekutá náplň do elektrického prístroja svieži ostrov 2 x 19 ml
8,49
223,42/l

Popis produktu

Marketing produktu

Až 2x75 dní vône*
*Pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni intenzity parfumu.

Tekutá náplň do elektrického prístroja Duo - Svieži ostrov

Skladovanie a použitie

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
tel.č. +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnenie obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi, Obal likvidujte do komunálneho alebo triedeného odpadu

Počet jednotiek

Počet jednotiek - 2

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 19

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

POZOR

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Nebezpečné zložky: etyl-3-fenyl-2,3-epoxy-butanoát; kumarín; 3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ón; (E)-3-fenylpropenál. Obsahuje kumarín; 3-metyl-4-(2,6,6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ón; dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd (zmes izomerov); 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; (E)-3-fenylpropenál; eugenol; 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu