Air Wick Elektrický osviežovač vzduchu strojček a náplň jemný satén a mesačná ľalia 19 ml

3,84
202,11/l
Akcia

Popis produktu

Marketing produktu

Až 75 dní vône *
* Pri používaní 12 hodín denne pri najnižšej úrovni intenzity parfumu.

Elektrický osviežovač vzduchu - strojček a náplň - jemný satén a mesačná ľalia

Ďalšie informácie

Napätie: 220-240 V.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v EU

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie. Podrobne si prečítajte pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc pred použitím výrobku. Ponechajte pre budúce použitie.
1. Odskrutkujte uzáver náplne.
2. Náhradnú náplň držte vo zvislej polohe a vložte hlboko do spodnej časti strojčeku, kým nebudete počuť cvaknutie.
3. Vložte strojček s náplňou do elektrickej zásuvky.
4. Pre zmenu intenzity uvoľňovania vône, otočte koliesko na vrchnej strane strojčeku.
5. Pre výmenu náplne, odpojte strojček z elektrickej siete. Stlačte strojček v prednej časti a opatrne vytiahnite náplň smerom dolu.

Skladovanie

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
tel. č. +421 232 101 097
consumers_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Obal likvidujte do komunálneho alebo triedeného odpadu, Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do komunálneho zberu, Obal môže byť recyklovaný až po úplnom vyprázdnení, Upozornenie pre elektrozariadenie: Žiadne elektrozariadenie nesmie byť vyhodené do komunálneho odpadu. Tento symbol na produkte alebo balení označuje výrobok, ktorý nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je predať takto označený odpad na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 19

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje 3-fenyl-2-hexylpropenál, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanál; citrál; benzyl-2-hydroxybenzoát; 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón; (+)-limonén; 2,4-dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd; kumarín; (E)-3-fenylpropenál; izoeugenol, linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nebezpečné látky: linalol; 3-fenyl-2-hexylpropenál, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanál; citrál. Nedotýkajte sa el. strojčeka mokrými rukami alebo kovovými predmetmi. Tento el. strojček sa nesmie používať nepretržite, počas noci ho deaktivujte. Neodporúča sa dlhodobé zapojenie do jednej zásuvky. Pri používaní nechajte 50 cm voľného priestoru nad a okolo zásuvky. Neumiestňujte blízko zdrojov tepla a slnečného žiarenia. El. strojček v prevádzke ničím nezakrývajte ani žiadne jeho otvory. Používajte iba Air Wick náplne v Air Wick prístrojoch. Použitie iných náplní v Air Wick prístrojoch môže viesť k riziku požiaru. Na čistenie el. strojčeka použite suchú handričku. Prosím nechajte si tento obal pre budúce použitie.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu