Biolit Aroma elektrický odparovač s tekutou náplňou s vôňou pomaranča 27 ml

Biolit Aroma elektrický odparovač s tekutou náplňou s vôňou pomaranča 27 ml
5,99
221,85/l

Popis produktu

Vlastnosti

Chráni váš spánok proti komárom

Marketing produktu

Biolit® elektrický odparovač s tekutou náplňou s vôňou pomaranča.
Insekticíd poskytuje efektívnu ochranu pred komármi vrátane tigrích aj pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách.
Ochráni miestnosť do 30 m³. Nepretržitá ochrana s vôňou pomarančového kvetu.

Až 45 nocí*
*až 45 x 8h = 360 hodín

Elektrický odparovač s tekutou náplňou s vôňou pomaranča.

Obsah balenia

1 odparovač + 1 náplň

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Aktivujte odparovač s 30 minútovým predstihom.
1. Odstráňte uzáver (stlačiť a odskrutkovať). Náplň zaskrutkujte/zatlačte do zaistenia do el. odparovača.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň bola vo zvislej polohe.
Odparovač umiestnite v smere prievanu ku spiacej osobe. Zasuňte el. odparovač do zodpovedajúcej zásuvky, až sa rozsvieti kontrolná dióda.
3. Po použití odpojte odparovač od el. siete
4. Odparovač s náplňou udržujte v zvislej polohe. Keď je náplň prázdna, odpojte odparovač od el. siete a vymeňte ju za novú.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/obal/odparovač v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 27

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo ohrozenia zdraviaNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Nebezpečenstvo

Biolit® elektrický odparovač s tekutou náplňou s vôňou pomaranča

Nebezpečenstvo

Účinná látka: 1,2 g praletrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/826/D/17/CCHLP.

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné.

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku. Počas používania el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. odparovača kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, zvieracie a vtáčie klietky. Vypnite filtre na akváriách. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Keď je náplň prázdna, odpojte odparovač od el. siete a vymeňte ju za novú. Nedotýkajte sa knôtu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Pokyny na predchádzanie vzniku požiaru, toxicite, zásahu el. prúdom alebo zraneniu. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE ICH. VÝSTRAHA: Pri používaní el. prístrojov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich: POZOR: Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženým fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonáva deti bez dozoru. V záujme bezpečnosti prevádzky pripájajte prístroj len do správne fungujúcich el. zásuviek na vetranom mieste, dbajte na to, aby sa nedostal do styku s pokrývkami na posteľ alebo iným materiálom. Nepripájajte prístroj k predlžovaciemu káblu ani k rozdvojke. Neponárajte do vody. Do zásuvky nad prístroj nič nezapájajte. Do odparovačov Biolit®používajte len náplne Biolit®. Tieto pokyny sú dostupné na http://www.scjproducts.info.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu