Air Wick Freshmatic Difuzér a náplň do osviežovača vzduchu vôňa zimného ovocia 250 ml

Air Wick Freshmatic Difuzér a náplň do osviežovača vzduchu vôňa zimného ovocia 250 ml

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Marketing produktu

Automaticky uvoľňuje dávky sviežej vône, takže váš domov bude vždy voňať prívetivo.

Automaticky uvoľňuje dávky vône a zachováva stálu hladinu sviežosti vo vašej domácnosti.

Marketing značky

Vyberte si zo širokej ponuky náplní Air Wick a obohaťte svoj domov a náladu o vaše obľúbené vône až na 60 dní! *
* pri nastavení nízkej intenzity

Ďalšie informácie

Likvidácia: podľa miestnych predpisov. Vyberte batérie. Prázdnu nádobu na aerosól zlikvidujte alebo recyklujte. Automatické zariadenie zahoďte do príslušnej nádoby na recykláciu. Upozornenie pre elektrozariadenie: Žiadne elektrozariadenie nesmie byť vyhodené do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je predať takto označený odpad na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Recyklujte len prázdny obal.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Pôvod

Strojček vyrobený v Číne, náplň v UK

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Podrobne si prečítajte návod na použite.
Majte difuzér natočený smerom od vašej tváre po celú dobu používania.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

RB (Hygiene Home) Slovakia spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Vrátiť

RB (Hygiene Home) Slovakia spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava
tel.: +421 239 105 440
www.rbeuroinfo.com

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 250

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

Air Wick Freshmatic. Difuzér a náplň do osviežovača vzduchu - Vôňa zimného ovocia.
Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Obsahuje limonén; 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl) but-2-én-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽITIE: POZORNE si prečítajte - uchovajte v prípade budúceho použitia. Toto zariadenie je napájané batériami. Zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zníženým fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Používajte len podľa pokynov. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ A ZVIERAT. Používajte v dobre vetrateľných priestoroch. VYPNITE ČASOVAČ PRED VLOŽENÍM NÁPLNE. Prečítajte si a dodržujte bezpečnostné pokyny pre použitie na aerosólovej náplni. Používajte len náplne Air Wick. Použite iba alkalické batérie, ktoré nie je možné dobíjať. Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené a zarovnajte svorky (+) a (-). Ak batérie vytečú, okamžite ich vytiahnite a odstráňte nečistoty. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, batérie vyberte. Ak idete preč na dlhšie ako týždeň, zariadenie vypnite. ČO NEROBIŤ: Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdroja tepla, otvoreného plameňa, akéhokoľvek elektrického zariadenia alebo na priame slnečné svetlo (nad 50 °C). Nemiešajte použité batérie, batérie rôznych značiek alebo rôznych druhov. Nevystavujte batérie vode, ohňu ani vysokým teplotám. Neskratujte. Nepokúšajte sa dobíjať batérie.
Používajte iba podľa návodu. Nevdychujte aerosóly. Používajte v dobre vetraných priestoroch. Extrémne teploty môžu nastať v motorových vozidlách a v blízkosti rúr a krbov. Klzký na tvrdých povrchoch. ZARIADENIE UMIESTNITE NAD ÚROVEŇ OČÍ (ASPOŇ 2 m OD PODLAHY).
Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu