Air Wick Freshmatic Life scents automatický strojček a náplň tyrkysová lagúna 250 ml

5,99
23,96/l
Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

Automatický sprej, 3 nastavenia intenzity vône, Vymeniteľné náhradné náplne, Obsahuje 2 AA batérie

Marketing produktu

Tyrkysová lagúna
Obklopte sa nedotknutou krásou tyrkysových zálivov zaplavených vôňou slnkom vysušeného dreva, slaného mora a teplého vánku.

Life Scents - prvá rada neustále sa meniacich vôní.

Marketing značky

Vyberte si zo širokej ponuky náplní Air Wick a obohaťte svoj domov a náladu o vaše obľúbené vône až na 60 dní!*

*pri nastavení nízkej intenzity.

Automatický strojček a náplň tyrkysová lagúna

Obsah balenia

Obsahuje náplň

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie
Podrobne si prečítajte pokyny pre bezpečné používanie a predlekársku prvú pomoc pred použitím výrobku. Uschovajte návod pre ďalšie použitie.

1. Difuzér otvorte stlačením na jeho zadnej strane a odkopte jeho prednú časť. Neblokujte uchopením prednú stranu difuzéra. Skontrolujte, že je kontrolné tlačítko difuzéra v polohe "Off" a vložte 2 batérie (1.5 V). Dbajte na polaritu batérií.

2. Pred vložením aerosólovej náplne do difuzéra sa presvedčte, že je červená páčka vnútri difuzéra posunutá hore. Ak nie, zatlačte páčku pomocou ceruzky alebo pera. Potom vložte aerosólovú náplň do difuzéra, tryska musí smerovať von.

3. Zatvorte strojček. Natočte difuzér smerom od Vašej tváre. Nastavte intenzitu vône na nízku/strednú/vysokú úroveň na zadnej strane difuzéra. Po aktivácii sa do 15 sekúnd uvoľní vôňa.

4. Ak sa po 15 sekundách vôňa neuvoľní vypnite difuzér a skontrolujte či bol krok 1 a 2 prevedený správne pred prevedením kroku. Držte difuzér smerom od Vašej tváre a položte ho na vybrané miesto. Minimálne do výšky 2 metre od podlahy.

5. Keď strojček prestane uvoľňovať vôňu, náplň vymeňte. Natočte difuzér smerom od Vašej tváre a vypnite tlačítko na zadnej strane strojčeka do pozície "OFF". Vymeňte aerosólovú náplň za novú Air Wick náplň podľa pokynov.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
tel. č.: +421 248 21 30 00
consumers_sk@rb.com

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 250

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

Podrobne si prečítajte návod na použitie a pokyny pre bezpečné používanie pred použitím výrobku. Pred vložením aerosólu do difuzéra sa presvedčte, či je difuzér vypnutý: nastavenie "OFF" (kontrolné kolečko otočené úplne vľavo). Majte difuzér natočený smerom od vašej tváre po celú dobu používania. Po zapnutí difuzéra dôjde po 15 sekundách k automatickému uvoľneniu vône. Umiestnite difuzér minimálne do výšky 2 metre od podlahy. Upozornenie a Pokyny pre bezpečné používanie: Mimoriadne horľavý aerosól. Pozorne čítajte a dodržiavajte inštrukcie na aerosólovej náplni. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 F. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úmyselnej inhalácii. Úmyselná inhalácia prípravku môže byť zdraviu škodlivá až smrteľná. Nestriekať na potraviny, tkaniny, povrchy. Zabráňte kontaktu s očami. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Používajte len na dobre vetranom mieste. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pred použitím si prečítajte etiketu. Extrémne teploty sa môžu vyskytnúť v motoroch áut a v blízkosti kachiel alebo krbov. Nestriekajte na elektrické kachle, zdroje tepla a elektrické zariadenia. Uchovávajte mimo dosahu plameňa, sviečok, cigariet, zdrojov vznietenia, zdrojov tepla, akýchkoľvek elektrických zariadení, ako je televízor apod. Uchovávajte mimo dosahu plameňa, sviečok, zdrojov vznietenia, zdrojov tepla a zapnutých elektrických zariadení. V prípade, že budete dlhšie ako týždeň mimo domova, vypnite strojček otočením kontrolného kolečka úplne vľavo na zadnej strane (toto vymaže nastavenie intenzity vône). Počas používania výrobku nestrkajte do strojčeka prsty ani iné predmety. V miestnostiach, ako je zimná záhrada/skleník, môžu byť vysoké teploty. Upozornenie pre elektrozariadenie: Žiadne elektrozariadenie nesmie byť vyhodené do komunálneho odpadu. Tento symbol na produkte alebo balení označuje výrobok, ktorý nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Povinnosťou užívateľa je predať takto označený odpad na vopred určené zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržujte inštrukcie na obale: Tento výrobok obsahuje batérie. POZOR na správnu polaritu (+/-). Batérie nenabíjať, neotvárať a nehádzať do ohňa. Nekombinujte nové a staré batérie, rôzne typy a značky: mohlo by dôjsť k explózii, vytečeniu a poškodeniu prístroja. Batérie, ktoré sú priložené k výrobku, obsahujú 0 % ortuti, 0 % olova, 0 % kadmia. Pred likvidáciou výrobku vyberte batérie a odovzdajte ich k spätnému odberu predajcovi. Táto batéria je recyklovateľná. Prosím, vráťte použité batérie k recyklácii. Používajte iba alkalické batérie.
Nebezpečné látky: Bután.

NEBEZPEČENSTVO
Mimoriadne horľavý aerosól.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu