Bros Spray proti lezúcemu hmyzu 400 ml

Bros Spray proti lezúcemu hmyzu 400 ml
5,99
14,98/l

Popis produktu

Marketing produktu

Aerosól na účinné vyhubenie lezúceho hmyzu: šváby, nemecké šváby, mravce, blchy, ploštice, rybenky atď.

Ďalší popis

Reg. č.: bio/826/D/10/2/CCHLP.

Spray proti lezúcemu hmyzu

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Zatvorte okná a dvere v miestnosti. Prípravok pred použitím pretrepte. Aerosól začnite aplikovať do vzduchu z najvzdialenejšej časti miestnosti a postupne sa presúvajte od tohto miesta preč. Vo vzdialenosti asi 30 cm nastriekať priamo na miesta, v ktorých sa hromadia mravce, ako aj na ich skrýše (podlahové lišty, povrchy pod výlevkami, okolie potrubí atď). Nepoužívajte na silne znečistené, porózne alebo savé materiály. Po vykonaní dezinsekcie odíďte a nechajte miestnosti zatvorené ešte aspoň 15 min. a následne starostlivo prevetrajte.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

BROS Sp.j.
ul. Karpia 24
Poznań
Poland

Adresa distribútora

BROS SLOVAKINA s.r.o.
Vadičovská cesta 383
023 36 Raďola

Vrátiť

BROS SLOVAKINA s.r.o.
Vadičovská cesta 383
023 36 Raďola
tel.: +48 61 826 25 12

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 400

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo horľavostiNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Nebezpečenstvo

Bezpečnostné opatrenia: Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne. Odneste z miestnosti potraviny a domáce zvieratá. Zakryte akváriá. Počas dezinsekcie nejedzte nepite. V miestnosti môže zostať len osoba vykonávajúca postrek.

Nebezpečenstvo H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/horúcich povrchov/iskier/otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. P260 Nevdychujte aerosóly.

Prvá pomoc: Zaistite dostatočný prísun čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Vedľajšie účinky nie sú známe.

Účinná látka: deltametrín 0,05% (0,05 g/100 g); tetrametrín 0,2% (0,2 g/100 g); piperonyl butoxid/PBO 0,6% (0,6 g/100 g). Obsahuje ťažký benzín s nízkou teplotou varu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu