Raid Elektrický odparovač s tekutou náplňou eukalyptus 27 ml

Raid Elektrický odparovač s tekutou náplňou eukalyptus 27 ml

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Vlastnosti

Rýchla a nepretržitá ochrana, Komáre vrátane tigrích, S eukalyptovým olejom, 1 odparovač + 1 náplň, Zabíja komáre skryté za závesmi, Účinný i pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách, Ochráni miestnosť do 30 m³

Marketing produktu

Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou eukalyptus, insekticíd poskytuje efektívnu ochranu pred komármi až 45 nocí/8 hodín/noc a pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách. Ochráni miestnosť do 30 m³.

45 nocí*
*až 45x8 hodín=360 hodín.

Nízka spotreba energie**
**spotreba < 4,0 W/hod.

Elektrický odparovač s tekutou náplňou eukalyptus.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie:
1. Odstráňte uzáver (stlačiť a odskrutkovať). Náplň zašraubujte do el. odparovača.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň bola vo zvislej polohe. Aktivujte odparovač s 30 minútovým predstihom. Zasuňte el. odparovač do zodpovedajúcej zásuvky, až sa rozsvieti kontrolná dióda. Odparovač umiestnite v smere prievanu ku spiacej osobe.
3. Po použití odpojte odparovač od el. siete.
4. Náplň udržujte v zvislej polohe. Keď je náplň prázdna, odpojte odparovač od el. siete a vymeňte ju za novú.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal a nefunkčný odparovač zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 27

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo ohrozenia životného prostrediaNebezpečenstvo ohrozenia zdravia
Nebezpečenstvo

Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou eukalyptus.

Nebezpečenstvo

Účinná látka: 1,2 g praletrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/1035/D/15/CCHLP.

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné.

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Uchovávajte uzamknuté.

Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku. Počas používania el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. odparovača kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, zvieracie a vtáčie klietky. Vypnite filtre na akváriách. Nedotýkajte sa knôtu. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Obsahuje (+)-pin-2(3)-ene. Môže vyvolať alergickú reakciu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Pokyny na predchádzanie vzniku požiaru, toxicite, zásahu el. prúdom alebo zraneniu. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE ICH. VÝSTRAHA: Pri používaní el. prístrojov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich: POZOR: Tento prístroj by nemali používať deti, aby sa znížilo riziko zranenia a zabránilo deťom hrať sa s prístrojom. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí starších ako 8 rokov alebo osôb s osobitnými potrebami, je potrebné sprísniť dohľad. V záujme bezpečnosti prevádzky pripájajte prístroj len do správne fungujúcich el. zásuviek na vetranom mieste, dbajte na to, aby sa nedostal do styku s pokrývkami na posteľ alebo iným materiálom. Nepripájajte prístroj k predlžovaciemu káblu ani k rozdvojke. Neponárajte do vody. Do zásuvky nad prístroj nič nezapájajte. Do odparovačov Raid® používajte len náplne Raid®. Tieto pokyny sú dostupné na www.scjproducts.info.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu