Go for Expert Citrus čistiaci a dezinfekčný prostriedok 1,25 l

Go for Expert Citrus čistiaci a dezinfekčný prostriedok 1,25 l

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Marketing produktu

Pre súkromné a verejné využitie. Navrhnutý pre čistenie a dezinfekciu povrchov (podlahy, steny), sociálnych zariadení, rúrok, povrchov - vykazuje baktericídne a fungicídne účinky. Vhodný na dezinfekciu povrchov (podlahy, steny) v zdravotníckych zariadeniach (napr. v nemocniciach) mimo klinickú oblasť - vykazuje baktericídny účinok a zabíja kvasinky.

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok.

Zloženie

Menej ako 5 %: bieliace činidlá na báze chlóru, neiónové povrchovo aktívne látky, aniónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, Parfumy

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Poľsku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: V neriedenom stave:
- WC misy: rovnomerne aplikujte pod horný okraj misy (je možné nechať pôsobiť cez noc) a potom spláchnite.
- Vane, umývadla, drezy: rovnomerne aplikujte na povrch a nechajte 15 minút pôsobiť. Potom dôkladne opláchnite vodou.
- Odtok vane, umývadla: nalejte do odtoku (je možné nechať pôsobiť cez noc) a potom opláchnite vodou.
- Čistiaci a dezinfekčný prostriedok - vykazuje baktericídnu aktivitu - kontaktná doba 5 minút a fungicídnu aktivitu - kontaktná doba 15 minút. Aktívny ako bakteriocíd a fungicíd - kontaktná doba 15 minút. Tento produkt je určený na použitie bez ďalšej prípravy.

Odporúčania:
- V prípade úniku tekutiny okamžite umyte zasiahnutý povrch vodou.
- Používajte len v dobre vetraných priestoroch.
- Po použití vetrajte 10 až 15 minút.
- Uchovávajte vo zvislej polohe na chladnom mieste.
- Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými produktmi. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Skladovanie

Uchovávajte v pôvodnom obale, vo zvislej polohe a na chladnom mieste mimo potravín. Chráňte pred mrazom. Nevystavujte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebujte do: 12 mesiacov odo dňa výroby uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Vrátiť

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Infolinka: +420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu na vhodnom mieste v súlade s platnými predpismi, Prázdnu nádobu odporúčame recyklovať, Zvyšky produktu môžete vyliať do WC misy

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1.25

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Litre

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózieNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok.
Obsahuje: hydroxid sodný, chlórnan sodný, roztok 2,2-4,8 % aktívneho chlóru. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Nevdychujte plyn. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Uchovávajte uzamknuté.

Aktívna látka: Aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného obsah: 4,8 g/100 g.
Obsah aktívnej látky ku koncu dátumu spotreby: 2,2 g/100 g.
Registračné číslo: bio/1798/D/17/CCHLP.

Prvá pomoc: V prípade nesprávneho použitia a výskytu symptómov alebo pochybností, vyhľadajte lekársku pomoc.
Vedľajšie účinky: Nezistili sa iné účinky okrem tých, ktoré vyplývajú z klasifikácie.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu