Luxon Kryštálová sóda 1 kg

Luxon Kryštálová sóda 1 kg
1,29
1,29/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Zabraňuje tvorbe vodného kameňa, Na zmäkčenie vody, Na namáčanie a pranie veľmi znečistenej bielizne, Vhodná do automatických práčok, Ľahko a rýchlo rozpustná

Marketing produktu

Luxon kryštálová sóda ľahko a rýchlo rozpustná.
- Prostriedok na zmäkčovanie vody.
- Na namáčanie silne znečistených odevov (pracovné odevy, montérky).
- Vhodná do automatických práčok.
- Zvyšuje účinnosť pracieho prášku.
- Zabraňuje usadeniu vodného kameňa.
- Vhodná na preplachovanie pivných trubiek.
- Na úpravu pH v bazénoch.

Zloženie

Obsahuje dekahydrát uhličitanu sodného (EC 207-838-8)

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie:
Namáčanie: 60 - 80 gramov na 10 litrov vody.
Pranie v stredne tvrdej vode: 7,5g na 10 l vody.
Pranie vo veľmi tvrdej vode: 25 g na 10 l vody.
Rovná polievková lyžica obsahuje cca 7,5 g sódy.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

Tatrachema
výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika

Vrátiť

Tatrachema
výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín-Stráže
Slovenská republika
tel: 00421/33 5901 111
www.tatrachema.sk

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - kilogramov

Bezpečnostné informácie

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Prvá pomoc:
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P301+P330+P331 Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P304+P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu