Savo Do Bazénu Maxi chlórové tablety komplex 3v1 1,4 kg

Savo Do Bazénu Maxi chlórové tablety komplex 3v1 1,4 kg

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Marketing produktu

Veľké chlórové kombinované tablety na celosezónnu dezinfekciu a údržbu bazénovej vody. Prípravok zabraňuje množeniu mikroorganizmov v bazénovej vode a zabezpečuje trvalé vločkovanie nečistôt. Vďaka pozvoľnému rozpúšťaniu tablety dochádza k postupnému uvoľňovaniu účinnej látky (chlóru), látky pre vločkovanie a voda je tak neustále mikrobiologicky kontrolovaná a kvalitne čistená.

Ďalší popis

1,4 kg 7x tableta 200 g.

Tablety komplex 3v1.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v Číne

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Dávkovanie: Orientačne - podľa teploty vody a obsahu aktívneho chlóru pridávajte každých 6 - 8 dní 1 - 2 tablety na 20 - 30 m³ vody. Tablety sa používajú na udržiavanie stabilnej hladiny voľného chlóru pri vyhovujúcej kvalite vody, rozpúšťajú sa postupne a zároveň sa voľný chlór odbúrava. Potreba chlóru na zaistenie optimálneho množstva aktívneho chlóru vo vode sa bude meniť v závislosti od teploty vzduchu a vody, počtu kúpajúcich sa, frekvencie a intenzity dažďov a búrok. Pri dlhodobo peknom počasí, po búrkach, pri zvýšenej prevádzke bazéna a vyššej teplote vody nárazovo ošetrite prípravkom Savo Chlór šok. Na dočistenie vody použite Savo Rozjasňovač.

Dôležité: Pre správne používanie prípravku je nutné používať testovaciu súpravu na meranie hodnoty pH a aktívneho chlóru v bazénovej vode. Ak je už voda vyčistená, udržujte hladinu voľného chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,5 mg/l. Pred prvým použitím chlórových tabliet (po napustení bazéna) vykonajte vždy preventívne ošetrenie vody prípravkom Savo Chlór šok, upravte hodnotu pH bazénovej vody prípravkami Savo pH+ alebo Savo pH- na 7,1 - 7,5.

Tablety je možné pridávať:
Plavákom: Do dávkovacieho plaváka vložte potrebné množstvo chlórových tabliet. Nechajte plavák, aby sa voľne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody a pomocou regulácie na otvoroch plaváka alebo počtu súčasne použitých tabliet udržiavajte odporúčanú hodnotu aktívneho chlóru.
Dávkovačom zabudovaným do cirkulačného potrubia: Do dávkovača dajte potrebné množstvo tabliet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná odporúčaná hodnota aktívneho chlóru. Nikdy nevhadzujte tablety do bazéna! Používajte ochranné rukavice a okuliare. Pri práci s prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite. Nikdy nemiešajte s inými prípravkami.

Skladovanie

Skladujte vždy v uzavretej nádobe na suchom a pred priamym slnečným svetlom chránenom mieste pri teplotách 5 - 25 °C a mimo dosahu detí.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1.4

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - kilogramov

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózieNebezpečenstvo ohrozenia životného prostrediaVýstraha pred nebezpečenstvomNebezpečenstvo zooxidovania
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO
Savo Tablety Komplex 3v1. Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. POZOR! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Obsahuje: kyselina trichlórizokyanurová; síran hlinitý.

Prvá pomoc: Pri nadýchaní: odstráňte zdroj expozície, zaistite postihnutému prívod čistého vzduchu, zabráňte fyzickej námahe (vrátane chôdze), popr. vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: odstráňte zasiahnutý odev, zasiahnutú pokožku dostatočne umyte vodou, mydlom. Pri zasiahnutí očí: ihneď vymývajte min. 10 minút široko otvorené oči tečúcou vodou tak, aby sa voda dostala aj pod viečka, zaistite lekársku pomoc. Pri požití: vypláchnite ústa pitnou vodou, vypite 0,5 litra chladnej pitnej vody, nevyvolávajte vracanie, ak je to možné, podajte aktívne uhlie v malom množstve (1 - 2 rozdrvené tablety), zaistite rýchlu lekársku pomoc. V súvislosti s rozhodnutím o nutnosti lekárskeho ošetrenia kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum, tel.: +421 2 54 774 166.
Účinná látka: kyselina trichlórizokyanurová (ES 201-782-8) 950 g/kg; ďalšia zložka: síran hlinitý (ES 233-135-0).

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu