Savo Do Bazénu pH+ 900 g

Savo Do Bazénu pH+ 900 g
3,89
4,32/kg

Popis produktu

Vlastnosti

Úprava pH

Marketing produktu

Ideálna hodnota pH pri použití chlórovej chémie sa pohybuje medzi 7,1 - 7,5. Ak má bazénová voda inú hodnotu pH, upravte ju prípravkom pH- alebo pH+. Pri dodržaní tohto rozmedzia je zaistené správne fungovanie chlórovej bazénovej chémie.

Prípravok na zvýšenie hodnoty pH bazénovej vody.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v EU

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Dávkovanie: Dávkovanie je závislé od východiskového pH a celkového chemického zloženia vody. Použitím prípravku v množstve 10 g/m³ sa zvýši pH o cca 0,2- 0,4. Prípravok rozpusťte v nádobe s vodou a potom aplikujte do bazéna. Nechajte zapnutý filtračný systém a po dostatočnom premiešaní v celom objeme bazéna zmerajte pH a prípadne prípravok aplikujte opakovane. Používajte ochranné rukavice a okuliare. Prípravok dávkujte vždy do pripravenej vody a nie naopak. Nikdy nemiešajte s inými prípravkami. Pri práci s výrobkom nefajčite, nejedzte a nepite.

Skladovanie

Skladujte vždy v uzavretej nádobe na suchom a pred priamym slnečným svetlom chránenom mieste pri teplotách 5 -25 °C a mimo dosahu detí.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 900

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

POZOR
Savo pH+. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Obsahuje: uhličitan sodný (i.č. 011-005-00-2).

Prvá pomoc: Pri nadýchaní: odstráňte zdroj expozície, zaistite postihnutému prívod čistého vzduchu, zabráňte fyzickej námahe (vrátane chôdze), popr. vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: odstráňte zasiahnutý odev, zasiahnutú pokožku dostatočne umyte vodou, poprípade mydlom, ak sú ťažkosti, zaistite lekársku pomoc. Pri požití: vypláchnite ústa pitnou vodou, vypite 0,2 - 0,5 litra chladnej pitnej vody, nevyvolávajte vracanie. Nepodávajte aktívne uhlie. Oznámte lekárovi údaje o látkach alebo zložení prípravku z originálneho obalu alebo z karty bezpečnostných údajov látky alebo zmesi. V súvislosti s rozhodnutím o nutnosti lekárskeho ošetrenia kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum, tel.: +421 2 54 774 166.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu