Savo Do Bazénu chlór šok 900 g

Savo Do Bazénu chlór šok 900 g

Tento produkt nie je k dispozícii

Tento produkt nie je k dispozícii

Popis produktu

Marketing produktu

Prípravok vo forme granulátu, ktorý rýchlo zvýši koncentráciu chlóru v bazénovej vode. Je určený na šokovú dezinfekciu po napustení alebo pri náhlom zhoršení kvality bazénovej vody. Prípravok účinne dezinfikuje a zabraňuje rastu rias.

Prípravok vo forme granulátu

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Pôvod

Vyrobené v Číne

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Dávkovanie: 7 - 22 g na m³ vody. Po napustení bazéna čistou pitnou vodou, po odstávke, ak nie je problém s kvalitou vody a na pravidelnú údržbu použite nižšie dávkovanie. Naopak, pri použití úžitkovej vody, po dlhšej odstávke alebo pri probléme s kvalitou vody použite hornú hranicu uvedeného dávkovania. Orientačné info: Použitím 0,18 g prípravku na 1 m³ vody sa zvýši množstvo voľného chlóru o 0,1 mg/l, ten sa ale okamžite odbúrava likvidáciou mikroorganizmov. Prípravok rozpustite v nádobe s vodou a potom aplikujte do bazéna pri zapnutom filtračnom systéme. V prípade aplikácie šokovej dávky chlóru treba vylúčiť prítomnosť osôb v bazéne. V prípade čistého bazéna použite na udržiavanie hladiny aktívneho chlóru prípravky Savo Chlórové Tablety alebo Savo Tablety Komplex 3 v 1. Na dočistenie vody použite Savo Vločkovač, pre žiarivejšiu vodu Savo Rozjasňovač. Na prípadnú dezinfekciu stien bazéna a jeho okolia použitie roztok 2,5 g na 10 l vody proti baktériám a vírusom, 15 g na 10 l vody proti plesniam. Odmerka 100 ml zodpovedá cca 95 g prípravku.

Dôležité: Pre správnu funkciu prípravku upravte hodnotu pH bazénovej vody na 7,1 - 7,5 produktami Savo pH- alebo Savo pH+. Je nutné používať testovaciu súpravu na meranie aktívneho chlóru v bazénovej vode. Ak je voda už vyčistená, udržujte hladinu voľného chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,5 mg/l. Nikdy nevhadzujte prípravok priamo do bazéna! Používajte ochranné rukavice a okuliare, prípravok dávkujte vždy do pripravenej vody a nie naopak. Nikdy nemiešajte s inými prípravkami. Pri práci s prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite.

Skladovanie

Skladujte vždy v uzavretej nádobe na suchom a pred priamym slnečným svetlom chránenom mieste pri teplotách 5 - 25 °C a mimo dosahu detí.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava

Vrátiť

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
0850 123 850
infolinka@unilever.com
www.unilever.com
www.savo.eu

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 900

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Gramy

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvomNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Pozor

POZOR
Savo Chlór šok. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. POZOR! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Uchovávajte uzamknuté. Obsahuje: dihydrát nátrium-4,6-dichlór-1,3,5-triazín-2-olátu (ES 220-767-7).

Prvá pomoc: Pri nadýchaní: odstráňte zdroj expozície, zaistite postihnutému prívod čistého vzduchu, zabráňte fyzickej námahe (vrátane chôdze), v prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: odstráňte zasiahnutý odev, pokožku dostatočne umyte vodou, poprípade mydlom, zaistite lekársku pomoc. Pri požití: vypláchnite ústa pitnou vodou, vypite 0,5 litra chladnej pitnej vody, nevyvolávajte vracanie. Ak je to možné, podajte aktívne uhlie v malom množstve (1 - 2 rozdrvené tablety). Pre osobu, ktorá má zdravotné ťažkosti, zaistite lekárske ošetrenie. Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. V súvislosti s rozhodnutím o nutnosti lekárskeho ošetrenia kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum, tel.: +421 2 54 774 166.
Účinná látka: dihydrát nátrium-4,6-dichlór-1,3,5-triazín-2-olátu (ES 220-767-7) 100 g/kg.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu