Go for Expert Čistič odpadov 1 l

Go for Expert Čistič odpadov 1 l
1,69
1,69/l

Popis produktu

Marketing produktu

Odstraňuje mastnotu, nečistotu, papier a vlasy.

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi likvidácie domového odpadu.

Zloženie

<5 % bieliace činidlá na báze chlóru, neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, Parfumy

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Pozor! Otvárajte opatrne.
- Gél opatrne nalejte do sifóna, nestláčajte fľašu.
- Viečko musíte súčasne otáčať a zatlačiť nadol.
- Priamo do upchatého sifónu nalejte ½ litra gélu.
- Po použití ihneď nasaďte viečko.
- Nepoužívajte zvon.
- Gél nechajte pôsobiť 30 minút.
- V prípade odolnej nečistoty postup zopakujte a gél nechajte pôsobiť cez noc.
- Opláchnite veľkým množstvom vody.
- Nepoužívajte na hliník.
- Zamedzte dlhodobému kontaktu s kompozitnými materiálmi a prírodným kameňom.

Balenie výrobku je úplne recyklovateľné.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

TESCO STORES SR, a.s.
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Vrátiť

TESCO STORES SR, a.s.
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Recyklovateľné

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Litre

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózieNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO

Gélový čistič sifónov.
Obsahuje: CHLÓRNAN SODNÝ, HYDROXID SODNÝ, N,N-dimethyltetradecylamín-N-oxid. Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou). PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Zozbierajte uniknutý produkt. Uchovávajte uzamknuté. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu