ALEX Renovátor nábytku proti prachu antistatický s vôňou limetky 400 ml

ALEX Renovátor nábytku proti prachu antistatický s vôňou limetky 400 ml
3,65
9,13/l

Popis produktu

Vlastnosti

XL balenie, Redukuje 90 % peľových alergénov a roztočov

Marketing produktu

Nový ALEX proti prachu antistatický s prírodným výťažkom z dreva zabezpečuje starostlivosť a renováciu potrebnú na zachovanie nábytku, takže vyzerá ako nový. Vďaka jeho antistatickým zložkám zanecháva nábytok čistejší dlhšiu dobu. Zabraňuje rýchlemu opätovnému usadzovaniu prachu.

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovaný.

Zloženie

< 5 % neiónovej povrchovo aktívnej látky, < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, > 30 % alifatických uhľovodíkov, Ďalšie: parfumy (d-limonene, citral a linalool), methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, sodium pyrithione

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod, Mobius Loop

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Pred použitím dobre pretrepte a nastriekajte zo vzdialenosti asi 20 cm. Fľašu držte vo zvislej polohe ľahko naklonenú (nie vo vodorovnej polohe). Mäkkou handričkou rozotrite po čistenom povrchu krúživými pohybmi. Neodporúča sa používať na starožitnosti, neošetrené drevo alebo so špeciálnou glazúrou. Pokiaľ je nábytok chúlostivý alebo ak máte pochybnosti, urobte pred použitím skúšku na málo viditeľnom mieste. Nepoužívajte na parkety a podlahy, mohli by sa kĺzať. Používajte len podľa návodu.

Skladovanie

Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

Grupo AC Marca
Av. Carrilet, 293-297
08907 L'Hospitalet LI
Barcelona
Španielsko

Adresa distribútora

AC Marca Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Zákaznícky servis
00421 (0)2 55645424
infosk@acmarca.com

Vrátiť

AC Marca Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Zákaznícky servis
00421 (0)2 55645424
infosk@acmarca.com
www.alexcistota.sk

Balenie

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 400

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvomNebezpečenstvo horľavosti
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: heptan, isohexan, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H222 Extrémne horľavý aerosól. H315 dráždi kožu. H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nepožívať. Uchovávajte mimo dosahu detí. P305+P351+P338+P337+P313: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Zabráňte vdychovaniu pary. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Nahradiť vetou P301+P312: 02/54774166 (24h denne).

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu