Cillit Bang Odstraňovač baktérií a špiny 750 ml

2,65
3,53/l
Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

S biocídnym účinkom 30 minút

Marketing produktu

Cillit Bang Odstraňovač baktérií a špiny - Ničí 99,9% baktérií*
*Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspergillus niger.

Čistí toaletu počas 1 minúty.

Ďalší popis

www.cleanright.eu

Odstraňovač baktérií a špiny

Zloženie

Účinná látka: chlórnan sodný (bieliace činidlá na báze chlóru) (14,5 %) 45 g/kg (4,5 hm. %), Ďalej obsahuje: <5 %: hydroxid sodný, aniónové povrchovo aktívne látky, amfotérne povrchovo aktívne látky, vonné látky, Nebezpečné látky: chlórnan sodný, N,N - dimetyltetradecylamin-N-oxid, hydroxid sodný, mastné kyseliny, kokos, draselné soli

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Sustainable Cleaning

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod pre použitie:
Čistenie toalety:
Nadzdvihnite záchodové sedadlo a nasmerujte trysku pod okraj toalety. Prípravok naneste rovnomerne po celom obvode misy. V prípade silných usadenín nechajte čistič pôsobiť 10 minút, vyčistite kefou a spláchnite. Pre zničenie baktérií nechajte pôsobiť 10 minút. Pre zničenie baktérií nechajte pôsobiť 30 minút. Vyčistite kefou a spláchnite. Vhodný na všetky typy toaliet mimo nerezových. Bezpečný pre septiky. Otvorenie fľašky: Otvorte stlačením označených miest na stranách uzáveru a otočte v protismere hodinových ručičiek. Uzatvorenie fľašky: Utiahnite pevne uzáver až do cvaknutia. Nevhodné povrchy na čistenie: zlato, mosadz, meď, drevo, smalt, pozlátený kov, látky, hliník, mramor, podlahy (pri použití neriedeného výrobku).

Meno a Adresa

Adresa výrobcu

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. Z o.o.
Reckitt Benckiser S.A. (Poland)
Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Poľsko

Adresa distribútora

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2

Vrátiť

Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.
Drieňová 3
821 08 Bratislava 2
Tel.č.: (tiež tel. č., na ktorom je možné získať kartu údajov pre zdravotný personál) +421 248 213 000
consumer_sk@rb.com
www.rbeuroinfo.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení a zhnehodnotení odovzdajte do komunálneho odpadu, Obaly môžu byť recyklovateľné iba po úplnom vyprázdnení!

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 750

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže byť korozívna pre kovy. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Nevdychujte pary. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožňuje pohodlné dýchanie. Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Okamžite volajte Národné Toxikologické Informačné Centrum alebo lekára. Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Upozornenie: Pozor! Nepoužívať spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Prípravok je žieravý a obsahuje chlórnan sodný (bieliace činidlá na báze chlóru).

Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu