Raid Náhradná náplň pre elektrický odparovač proti komárom 30 vankúšikov

Raid Náhradná náplň pre elektrický odparovač proti komárom 30 vankúšikov
4,39
0,15/Kus
Akcia

Popis produktu

Vlastnosti

30 nocí, Rýchly a trvalý účinok, Až 12 hodín

Elektrický suchý vankúšik - náplň, insekticíd proti komárom.

Informácie o produkte

Logá tretích strán

Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Ďalšie informácie sú na vnútornej strane balenia.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal a vankúšiky zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvomNebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
Pozor

Raid® elektrický suchý vankúšik - náplň, insekticíd proti komárom.

Pozor

Obsahuje: d-aletrín, ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký; hydrogenovaný benzín, 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol.
Účinné látky: 4,6 g d-aletrínu a 1,03 g piperonyl butoxidu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/1220/D/09/CCHLP.

Škodlivý po požití a pri vdýchnutí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu pár.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku. Počas používania odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa odparovača kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, zvieracie a vtáčie klietky. Vypnite filtre na akváriách. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Obsahuje citronellol, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu